Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đình Bính

Thời gian thực hiện : 2010-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Di truyền vi sinh vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 670 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015