Mã đề tài : 106.12-2010.05

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Diệu Thúy

Thời gian thực hiện : 2011-2012

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ gen động vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 630 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015