Mã đề tài : 106.06-2010.28

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Chu Hoàng Hà

Thời gian thực hiện : 2010-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 685 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015