Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Kiều Thị Quỳnh Hoa

Thời gian thực hiện : 2013-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 890 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015