Mã đề tài : Hợp tác: Viện Hóa học

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Phí Quyết Tiến

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ lên men

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 942 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015