Mã đề tài : 106.16-2012.87

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Thảo

Thời gian thực hiện : 3/2013-3/2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Thử nghiệm sinh học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 837 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015