Mã đề tài :

Thể loại: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ THUỘC QUỸ PHÁT TRIỂN KH VÀ CN QUỐC GIA (NAFOSTED)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Hạnh

Thời gian thực hiện : 2011-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ phôi

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 651 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 05 Tháng 1 2015