Mã đề tài : Chương trình Quỹ Gen

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC CT NCCB ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thanh Bình

Thời gian thực hiện : 2014-2017

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ gen động vật

Cơ quan chủ trì : Bộ KHCN

Tổng kinh phí : 2320 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015