Mã đề tài : Chương trình Quỹ Gen, Bộ KHCN

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC CT NCCB ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đình Bính

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Di truyền vi sinh vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3000 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015