Mã đề tài : KC.04.21/11-15

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐiỂM CẤP NHÀ NƯỚC (KC)

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Tố Uyên

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng CN sinh học môi trường

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2600 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015