Mã đề tài : KC.04.20/11-15

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐiỂM CẤP NHÀ NƯỚC (KC)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Cường

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Tin sinh học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3220 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015