Mã đề tài : KC.04.13/11-15

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐiỂM CẤP NHÀ NƯỚC (KC)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Trung

Thời gian thực hiện : 2013-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Kỹ thuật di truyền

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 4600 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015