Mã đề tài : KC04/11-15

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐiỂM CẤP NHÀ NƯỚC (KC)

Chủ nhiệm đề tài: Quyền Đình Thi

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3900 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015