Mã đề tài : Với Hàn quốc (KIST)

Thể loại: ĐỀ TÀI CẤP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Huyền

Thời gian thực hiện : 2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tế bào động vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 15.5 tr Won Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015