Mã đề tài : Bộ Công thương CT chế biến

Thể loại: Đề án CNSH trong chế biến

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Thiết

Thời gian thực hiện : 1/2011-12/2012

Đơn vị thực hiện : Phòng sinh hóa thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 1360 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015