Mã đề tài : Bộ Công thương CT chế biến

Thể loại: Đề án CNSH trong chế biến

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Diễm Hồng

Thời gian thực hiện : 2/2013-2/2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tảo

Cơ quan chủ trì : Viện Công nghệ sinh học

Tổng kinh phí : 1750 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015