Mã đề tài : Bộ công thương CT Chế biến

Thể loại: Đề án CNSH trong chế biến

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Chí Thuận

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ phôi

Cơ quan chủ trì : Viện Nghiên cứu NTTS 3

Tổng kinh phí : 363 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015