Mã đề tài : Cấp Bộ NN và PTNT

Thể loại: Chương trình CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thảo, Đồng Văn Quyền

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2950 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015