Mã đề tài : Cấp Bộ NN và PTNT

Thể loại: Chương trình CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Sơn

Thời gian thực hiện : 1/2011-6/2014

Đơn vị thực hiện : Phòng ADN ứng dụng

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2850 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015