Mã đề tài : VAST

Thể loại: Dự án sản xuất thử nghiệm

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Ty

Thời gian thực hiện : 2011-6/2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Sinh học tế bào sinh sản

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3400 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015