Mã đề tài : Với nước: Canada

Thể loại: Đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư Bộ KHCN

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Thu Hằng

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng CN sinh học tái tạo môi trường

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2700 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015