Mã đề tài : (Với nước: Pháp )

Thể loại: Đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư Bộ KHCN

Chủ nhiệm đề tài: Vương Thị Nga

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 180 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015