Mã đề tài : Với nước: Hàn Quốc

Thể loại: Đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư Bộ KHCN

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Hạnh

Thời gian thực hiện : 2011-3013

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ phôi

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2840 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015