Mã đề tài : Với nước:Thái Lan

Thể loại: Đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư Bộ KHCN

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Bích Ngọc

Thời gian thực hiện : 2012-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2800 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015