Mã đề tài : Với nước: Lào

Thể loại: Đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư Bộ KHCN

Chủ nhiệm đề tài: Lâm Đại Nhân

Thời gian thực hiện : 2011-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Quản lý tổng hợp

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3360 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015