Mã đề tài : Với Nhật Bản

Thể loại: Đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư Bộ KHCN

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Huyền

Thời gian thực hiện : 2012-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Kỹ thuật di truyền

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3550 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015