Mã đề tài :

Thể loại: Nhiệm vụ thường xuyên Phòng thí nghiệm trọng điểm

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Duy Kháng

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh phân tử

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 500 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015