Mã đề tài :

Thể loại: Nhiệm vụ thường xuyên Phòng thí nghiệm trọng điểm

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Bích Thảo

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Hóa sinh Protein

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 400 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015