Mã đề tài : 03/2011/PTNTĐ/HĐ -ĐTĐL

Thể loại: Đề tài độc lập phòng TNTĐ

Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Chi

Thời gian thực hiện : 4/2011-3/2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Hóa sinh Protein

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3500 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015