Mã đề tài : VAST ĐTĐL.2012-G/48

Thể loại: Đề tài độc lập phòng TNTĐ

Chủ nhiệm đề tài: Trương Nam Hải

Thời gian thực hiện : 2012-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Kỹ thuật di truyền

Cơ quan chủ trì : Bô KHCN

Tổng kinh phí : 4730 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu

Chi tiết

Thông tin đề tài đang cập nhật

Ngày đăng: Thứ tư, 31 Tháng 12 2014