Trung tâm Giám định ADN

Lĩnh vực nghiên cứu

o Ứng dụng công nghệ ADN trong định danh cá thể
o Xác định mối liên quan huyết thống;
o Tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ gen;
o Xác định mối liên quan giữa đột biến gen, rối loạn biểu hiện gen và bệnh lý;
o Nghiên cứu các vấn đề về gen, quần thể, ứng dụng công nghệ gen trong khảo cổ...
o Tham gia thực hiện Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt là đề án 150) của Thủ tướng Chính phủ
o Ứng dụng công nghệ ADN trong định danh cá thể và xác định mối liên quan huyết thống
o Tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ gen
o Xác định mối liên quan giữa đột biến gen, rối loạn biểu hiện gen và bệnh lý
o Xây dựng cơ sở di truyền của các dân tộc trên đất nước Việt Nam
o Hợp tác quốc tế về công nghệ gen, trong đó đặc biệt quan tâm tới các hướng nghiên cứu về định danh cá thể và xác định mối liên quan giữa đột biến gen, rối loạn biểu hiện gen và bệnh lý.