Sản phẩm - Dịch vụ

  • Chế phẩm Oicleanser1, Oicleanser2, Oicleanser3 v.v. để xử lý nước, đất, trầm tích, cặn  ô nhiễm dầu;
  • Chế phẩm Slow-D (hợp tác với Viện Hóa học), DHS1, DHS2 để xử lý đất nhiễm chất độc hóa học/dioxin và các chất ô nhiễm thuộc POP và tương tự POP;
  •  Nhận liên kết cùng xử lý và chuyển giao qui trình công nghệ phân hủy sinh học (kích thích sinh học và tăng cường sinh học-sử dụng hệ bioreactor) xử lý các chất ô nhiễm thuộc POP và tương tự POP dioxin, furan, DDT, HCH, TNT, PAH. v.v.) trong đất, nước, trầm tích, ô nhiễm dầu, cặn dầu, thuốc nhuộm, rác thải sinh hoạt…
  • Phân tích, đánh giá vi sinh vật, quần xã vi sinh vật và một số chức năng của các quần xã vi sinh vật bằng các phương pháp cập nhật.