TS. Nguyễn Việt Linh

Phó trưởng phòng

Nghiên cứu viên

Điện thoại: 024 3756 2902
nguyen-viet-linh

Email:  nvlinh@ibt.ac.vn