Lĩnh vực nghiên cứu

  • Trồng cây chuyển gen trái vụ
  • Lưu giữ di thực và nhân nhanh cây giống mới
  • Sản xuất sinh khối nấm
  • Đào tạo về cây trồng mới
  • Hội nghị, hội thảo chuyên đề