Công trình Khoa học

Các hoạt động Khoa học và công nghệ:

Trong những năm qua, Phòng DTTBTV đã thực hiện  35 đề tài khoa học trong đó 20  đề tài nhánh cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ, 5 đề tài cấp cơ sở và 4 đề tài quốc tế. Hơn 100 công trình khoa học đã công bố trong đó 7 công trình đăng ở tuyển tập hội nghị và tạp chí quốc tế. Tham gia 19 hội nghị khoa học khu vực và quốc tế tại Nhật,Úc, Mỹ, Tây Ban Nha, Singapo, Thái Lan, Malaixia, Đài Loan, Philipin, Mexico,  Italy và Trung quốc với 25 báo cáo. Xuất bản 3 sách khoa học và giáo trình. Nhận 1 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích,  1 giải nhất về công trình KH thanh niên, 1 giải thưởng Cố đô về KH&CN. 

Xem tiếp...