Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Vũ Thi Hằng, Vũ Văn Hạnh, Quyền Đình Thi

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: TC Y học VN

Tập,(số),trang: (396)149-153

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 2161
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014