Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Quyền Đình Thi Quyền Đình Thi, Vũ Văn Hạnh

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: TCCNSH

Tập,(số),trang: Tập 9(4A),729-735

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1491
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014