Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Ji Tan, Phaik-Eem Lim, Siew-Moi Phang, Dang Diem Hong, H. Sunarpi, Anicia Q. Hurtado.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: PLoS ONE (PONE-D-12-27271R1) December 2012,

Tập,(số),trang: Volume 7, issue 12, e52905

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1518
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014