Chức năng nhiệm vụ

  • Nghiên cứu ứng dụng Tin sin học trong việc khai thác các dữ liệu sinh học, nghiên cứu cấu trúc, chức năng và tương tác phân tử của protein trên cơ sở mô hình, mô phỏng insilico, phát triển các phần mềm phục vụ cho nghiên cứu sinh học;
  • Duy trì hoạt động trang Web và hệ thống thư điện tử của Viện;
  • Đào tạo và huấn luyện các nhà khoa học kỹ năng và năng lực khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp sinh học. Đào tạo chuyên sâu chuyên ngành Tin sinh học;
  • Hợp tác khoa học với các Phòng thí nghiệm, Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong nước và quốc tế. Tham gia đóng góp vào các dự án Tin sinh học cấp quốc gia, khu vực và thế giới.
  • Nghiên cứu ứng dụng Tin sin học để khai thác dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ cho nghiên cứu sinh học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y-sinh học.