Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Mai Anh, Tăng Thị Chính, Ngô Đình Bính, Trần Thị Kim Hạnh

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học 2013, đang in.


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1371
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014