Staff Researchers

 

Name

E-Mail

Telephone

Dr. Nguyen Thi Diệu Thúy ntdthuy@ibt.ac.vn  +844 38362430

Nguyen Van Cuong, Assoc. Prof.

cuong@ibt.ac.vn

+844 38362430

Nguyen Thi Thanh Binh, Assoc. Prof.

binhttn2000@yahoo.com

+84 4 37564333-1102

Nguyen Thi Dieu Thuy, Ph.D.

ntdthuy@ibt.ac.vn

+84 4 756 8761

Tham Thi Thu Nga, Ph.D.

ngatham@ibt.ac.vn

+84 4 756 8761

Dau Hung Anh, MSc.

anh@ibt.ac.vn

+844 38362430

Truong Thi Thu

   

Nguyen Chu Chien

   

Dinh Ngoc Thuy

thuy30101982@yahoo.com

+84 4 37564333-1102

Ta Thi Thoa

thoa_bacgiang85@yahoo.com

 

Ta Thi Loan

taloan_87@yahoo.com.vn