18-04-2013 - Khung các chương trình KC 04/11-15 và KC 10/11-15

Viện Công nghệ sinh học đề nghị các cá nhân đăng ký đề tài tiềm năng làm đúng theo mẫu và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:


1. Mẫu đề xuất

2. Khung chương trình KC 04/11-15

3. Khung chương trình KC 10/11-15

Trân trọng./.

Viện Công nghệ sinh học

Xử lý tin: Nguyệt Minh