Thông tin luận án NCS: Nguyễn Thị Đà

Tên đề tài luận án: “Sàng lọc và nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến điểm trên peptide tín hiệu đến khả năng tiết α-amylase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                    Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Đà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Đình Mấn

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

xem chi tiết tại đây

Thông tin luận án NCS: Phan Thị Thu Hiền

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chuyển gen cry8Db có tính kháng côn trùng vào cây mía

Chuyên ngành:   Di truyền học                                             Mã số:   62 42 01 21

Họ và tên Nghiên cứu sinh:      Phan Thị Thu Hiền

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  (1) TS. Phạm Bích Ngọc - Viện Công nghệ sinh học

                                                    (2) PGS. TS. Chu Hoàng Hà - Viện Công nghệ sinh học

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây

 

Thông tin luận án NCS: Đinh Thị Thu Hằng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật multiplex PCR xác định nhanh đồng thời Bacillus anthracis Yersinia pestis.

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                     Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh:   Đinh Thị Thu Hằng    

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn, (2) PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh                    

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây