Thông báo Chương trình đào tạo dự bị nghiên cứu sinh

Để hỗ trợ các thí sinh mong muốn được đào tạo trình độ Tiến sĩ nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu vào theo Quy chế đào tạo tiến sĩ (Thông tư 10).Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Chương trình đào tạo dự bị nghiên cứu sinh.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm