Lương Thị Lan Anh

Chức vụ: CVC Phó trưởng phòng, phụ trách Tổ chức cán bộ luongthilananh

Điện thoại: 024 38 362599

E-mail:luonglananh@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 109B, Nhà A10