Bùi Thị Hải Hà

Nhiệm vụ: Chuyên viên Đào tạo BuiThiHaiHa
Điện thoại: 024 37916697       Fax: 024 38363144
E-mail: buithihaiha@ibt.ac.vn; haiha8377@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 109, Nhà A10

     


Quá trình đào tạo

Năm 1999: Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
Năm 2003: Thạc sĩ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Quá trình công tác

Từ 7/1999 - 4/2003: Cán bộ Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
Từ 4/2003 - nay: Cán bộ Viện Công nghệ sinh học .