Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu sàng lọc nguồn gene vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp prodigiosin và quy trình công nghệ sản xuất prodigiosin có hoạt tính chống ung thư”.

Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu sàng lọc nguồn gene vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp prodigiosin và quy trình công nghệ sản xuất prodigiosin có hoạt tính chống ung thư”.

Thuộc đề tài: “Khai thác và phát triển nguồn gene vi sinh vật tổng hợp prodigiosin có hoạt tính chống ung thư” Nhiệm vụ quỹ gene_Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh

Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học

Chủ tọa: PGS. TS Đinh Duy Kháng

Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thời gian thực hiện: 22/9/2017                      

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

 

111

 

222