19-07-2012 - Mời tham dự seminar do GS. Dinshaw J. PATEL , Hoa Kỳ thực hiện

Viện Công nghệ sinh học trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm đến dự buổi seminar do GS. Dinshaw J. PATEL - Abby Rockefeller Mauze Chair in Experimental Therapeutics Structural Biology Program, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, Hoa Kỳ thực hiện:


Nội dung:   "Structural Biology of Small RNA-mediated Gene Regulation and Methylation-mediated Epigenetic Regulation"


Thời gian: 09h30  ngày 23 tháng 7 năm 2012 (Thứ hai)

Địa điểm:  Phòng 120 - Tầng 1 - Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

Trân trọng./.

Xử lý tin: Nguyệt Minh