Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1171
2009 | Bài báo trong nước | 1257
2003 | Bài báo trong nước | 1240
2009 | Bài báo trong nước | 1259
2005 | Bài báo trong nước | 1188
2009 | Bài báo quốc tế | 1281
2009 | Bài báo trong nước | 1224
2013 | Bài báo trong nước | 1222
2010 | Bài báo trong nước | 1276
2009 | Bài báo trong nước | 1236
2013 | Bài báo trong nước | 1205
2011 | Bài báo trong nước | 1202
2013 | Bài báo trong nước | 1401
2012 | Bài báo trong nước | 1164
2009 | Bài báo trong nước | 1250
2012 | Bài báo trong nước | 1376