Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1991
2013 | Bài báo trong nước | 5224
2010 | Bài báo trong nước | 2140
2012 | Bài báo quốc tế | 2197
2013 | Bài báo quốc tế | 2179
2010 | Bài báo trong nước | 2231
2011 | Bài báo quốc tế | 2195
2013 | Bài báo trong nước | 2096
2010 | Bài báo trong nước | 2169
2012 | Bài báo quốc tế | 2137
2010 | Bài báo trong nước | 2186
2012 | Bài báo quốc tế | 2065
2013 | Bài báo quốc tế | 2003
2013 | Bài báo quốc tế | 2163
2012 | Bài báo quốc tế | 2148
2011 | Bài báo quốc tế | 2202
2010 | Bài báo quốc tế | 1980